Heineken . Anim’Light 2012

Heineken . Anim'Light 2012 . Affiches thématiques

Heineken . Anim'Light 2012 . T-Shirts consommateurs

Heineken . Anim’Light 2012 . Argumentaire de vente

Heineken . Anim'Light 2012 . Argumentaire de vente (intérieur)